Click to view large images

Tác Phẩm : Bữa ăn cuối cùng

Kích Thước : 90cm x 160cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available