Click to view large images

Tác Phẩm : Chia cách

Kích Thước : 90cm x 160cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Private Collection