Click to view large images

Tác Phẩm : Đối thoại

Kích Thước : 100cm x 100 cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Private Collection