Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng 1

Kích Thước : 110cm x x130cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available