Click to view large images

Tác Phẩm : The emptiness 10

Kích Thước : 50cm x 70cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available