Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng 10

Kích Thước : 50cm x 70cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available

Giá Tiền : Inbox