Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng 12

Kích Thước : 110cm x 130cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Private Collection