Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng 2

Kích Thước : 110cm X 130 cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available

Giá Tiền : Inbox