Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng kiến thức

Kích Thước : 110cm X 130 cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available