Click to view large images

Tác Phẩm : The emptiness 8

Kích Thước : 75cm x 75cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available