Click to view large images

Tác Phẩm : Sự trống rỗng 8

Kích Thước : 75cm x 75cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available