Click to view large images

Tác Phẩm : Ánh mắt trìu mến

Kích Thước : 90cm x 120xm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available