Click to view large images

Tác Phẩm : Chờ đợi một cơ hội

Kích Thước : 90cm x 120cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available