Click to view large images

Tác Phẩm : Chờ đợi phán xét cuối cùng

Kích Thước : 90cm x 150cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available