Click to view large images

Tác Phẩm : Chung sống hòa bình 2

Kích Thước : 90cm x 155cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available