Click to view large images

Tác Phẩm : Đối mặt với sự thật 1

Kích Thước : 90cm x 155cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : British Collector