Click to view large images

Tác Phẩm : Ngạc nhiên và thích thú

Kích Thước : 100cm x 100cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available