Click to view large images

Tác Phẩm : Đông về

Kích Thước : 90cm x 155cm

Chất Liệu : Sơn dầu

Bộ Sưu Tập : available

Giá Tiền : Inbox