Click to view large images

Tác Phẩm : Đồng hành 1

Kích Thước : 45cm x 45cm

Chất Liệu : Sơn dầu

Bộ Sưu Tập : Vietnam collector

Giá Tiền : Inbox