Click to view large images

Tác Phẩm : Đồng hành

Kích Thước : 40cm x 40cm

Chất Liệu : Sơn dầu

Bộ Sưu Tập : Vietnam collector

Giá Tiền : Inbox