Click to view large images

Tác Phẩm : Neo đậu bến quê

Kích Thước : 90cm x 150cm

Chất Liệu : Sơn dầu

Bộ Sưu Tập : Vietnam collector

Giá Tiền : Inbox