Click to view large images

Tác Phẩm : Bình yên 2

Kích Thước : 90cm x 150cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : SOLD