Click to view large images

Tác Phẩm : Cầu Long Biên 3

Kích Thước : 60cm x 90cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : Available