Click to view large images

Tác Phẩm : Ký ức Hồ Gươm

Kích Thước : 90cm x 150cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : Available