Click to view large images

Tác Phẩm : Nắng vàng 1

Kích Thước : 97cm x 150cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : Available