Click to view large images

Tác Phẩm : Nắng Vương xuống vai

Kích Thước : 70cm x 120cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : Available