Click to view large images

Tác Phẩm : Khám phá tuổi thơ 1

Kích Thước : 70cm x 120cm

Chất Liệu : Oil on canvas

Bộ Sưu Tập : Available